Mystik

Mystik er et urgammelt fænomen, som alle religioner har erfaringer med. Motivation til at søge ud over den almindelige hverdagsbevidsthed foregik før i tiden især i klostre, hvor nonner og munke gennem bøn og meditation opnåede, hvad de tolkede som en forening med det guddommelige eller som oplysning som i buddhismen.

Vi kan ikke komme ind i mystikerens sind og selv erfare, hvad der foregår. Idag er det imidlertid muligt at nærme sig mystikken fra neurovidenskabens udefra perspektiv. Man kan registrere, hvad der sker i hjernen under bøn og meditation.

Ønsker man at få noget at vide om, hvordan mystikeren oplever de fysiske tilstande i hjernen – indersiden af ydersiden – er vi henvist til mystikerens formidling. Denne formidling er præget af personens biografiske, historiske og kulturelle kontekst.

I Vesten i dag kan mennesker begive sig ud på mystikkens smalle og brede vej. Den smalle vej benyttes af mennesker, der har et åndeligt formål. Den kan sammenlignes med den vej munke og nonner tager, men den foregår ikke i klostre, men integreres i en hverdag i samfundet.

Den brede vej er forbundet med løsrivelsen af især østlige teknikker som meditation og yoga fra deres religiøse kontekst.  Mindfulnesskurser udnytter den åndelige ”teknologi” og hjælper mennesker med at opnå større kontrol over deres sind, modvirke stress og optimere præstationer. 

Underholdningsindustrien har også taget mystikken til sig. I berømte film som Star Wars, Batman trilogien, Dr. Strange og Wonder Woman spiller mystikkens verdensbillede en rolle.

Dorthe Engers bog belyser mystik med udgangspunkt i disse temaer:

  • Mystik som fænomen
  • Mystik som ritual og fortælling 
  • Mystik og kultur
  • Mystik og videnskab

Mystik indeholder klassiske og nyere tekster, der repræsenterer mystik i filosofien (Platon), i buddhismen, kristendommen og islam. I afsnittet om mystik og videnskab præsenteres psykologiske og naturvidenskabelige vinkler på emnet.

Bogen er rettet mod religionsfaget i de gymnasiale uddannelser, mod kristendom/religion på læreruddannelsen og mod læsere med interesse for emnet.

Dorthe Engers faglige perspektiv på mystik

Dorthe Enger placerer sig mellem essentialisme og socialkonstruktivisme. Essentialister mener, at mystikken afspejler noget evigt, der går på tværs af kulturer og tidsaldre. Socialkonstruktivister opfatter mystik som udtryk for sociale konstruktioner affødt af en ganske bestemt kulturel kontekst.

Mange mystikere karakteriserer deres oplevelse som en pludselig opvågnen, ledsaget af sanseoplevelser, stærke følelser, ny erkendelse og adfærd. Der kan således laves et katalog over elementer, der indgår i mystikken. En sådan typologi er en stor hjælp, hvis man vil afgrænse mystik fra andre åndelige fænomener.

På deres dannelsesrejser beskæftiger mystikerne sig desuden med almenmenneskelige temaer som liv og død, lidelse og lykke, det gode og det onde og ikke mindst meningen med livet. Der er tale om temaer, der går igen også i verdenslitteraturen og kunsten, hvor nogle af mystikeres værker også er repræsenterede.  Vi har således at gøre med en visdomstradition, der har noget tværkulturelt at byde på samtidig med, at den også er forankret i kulturernes verdensbilleder.  En stærk lysoplevelse vil sandsynligvis forbindes med Gud af en kristen mystiker. For en buddhist kunne lyset pege hen på oplysning. Hvis der optræder skikkelser i mystikernes visioner, vil de hyppigt repræsentere vigtige personer fra mystikerens egen religion. 

Neurovidenskaben i dag påvise, at biologien spiller en rolle i forhold til mystiske oplevelser. Oplevelserne er altså en fysisk mulighed for alle.

Der kan derfor argumenteres for, at mystikken har en fællesmenneskelig og en kulturel dimension.

 Anmeldelse i Gymnasieskolen:

“Bogen har mange teksteksempler fra mystikkens historie (præmodernitet, modernitet og postmodernitet) samt aktuelle interviews, som forfatteren selv har foretaget.” 

“Forfatteren giver en klar præsentation af, hvad hun vil med de enkelte kapitlers emner, der er nyttige faktabokse, præcise arbejdsspørgsmål til analysemodeller til teksterne samt ordliste til bogens mange fremmedord.” 

“Der er ingen tvivl om, at emnet med dets store anvendelse i film i dag, som bogen også inddrager, vil have elevernes umiddelbare interesse.” 

★★★★☆☆ Gymnasieskolen, december 2019.

Artikler om mystik af Dorthe Enger

Dorthe Enger har skrevet to artikler om mystik, som er udgivet på Religion.dk

“Mystik som fænomen”. Religion.dk. 15.8 2919

“Mystikeren er både hyldet og hadet af verdens religioner”. Religion.dk. 29.8.2019

Læs også hendes kronik i Kristeligt Dagblad “Er Mystik bedrag eller frigørelse?” 10. september 2019

Bogen kan skaffes fra forlaget Systime i en trykt udgave og som iBog.

iBogsudgaven af Mystik indeholder foruden tekster og billeder også video klip